select * from tb_data_section where ref_section='3'
 

1. กำหนดแผนปฏิบัติการ การกำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการควบคุมไฟป่า
2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการและเทคนิคด้านการจัดการและควบคุมไฟป่า
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในความรับผิดชอบ

 ประกอบด้วย
         1)  ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน  กำกับ ควบคุมดูแล
 และประสานงานด้านการควบคุมไฟป่า  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมาย 
 ประกอบด้วย

                    1.1)  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  งานบริหารบุคคล  การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการ
 พลเรือนตลอดจนกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่น ๆ การทำงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการพนักงานรวบรวม
 และจัดทำรายงานต่าง ๆ  การลาทุกประเภท  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสาร  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
 มอบหมาย

                    1.2)  งานการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนงบประมาณตรวจสอบใบสำคัญ
 คู่จ่ายเงิน  ใบยืม  เงินทดรองราชการ  และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
 การปฏิบัติงาน  จัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุครุภัณฑ์  ของสำนักงานและควบคุมการเบิกวัสดุครุภัณฑ์
ตลอดจน
 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

         2)  ฝ่ายวิชาการและแผน  มีหน้าที่ดำเนินการศึกษาวิจัย  เพื่อพัฒนาวิชาการและเทคนิคด้านการจัดการ
 และควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในความรับผิดชอบ  ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการ
 ควบคุมไฟป่าของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  รวบรวมข้อมูลสถิติไฟป่า  ติดตามข่าวสาร ให้บริการข้อมูล  และสถิติ
 ผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า  ประกอบด้วย

                     2.1)  งานวิจัยไฟป่า  มีหน้าที่ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  ทดลองวิชาการด้านไฟป่าเพื่อแสวงหารูปแบบ
 ในการป้องกันและควบคุมไฟป่าที่เหมาะสม  ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการความรู้ทางวิชาการด้านไฟป่า  รวบรวม
 ข้อมูลสถิติไฟป่า  ให้บริการข้อมูลด้านไฟป่า  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  รวบรวมวิเคราะห์สภาพ
 ปัญหาไฟป่า  กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า  จัดทำแผนงานและคำขอตั้งงบประมาณ  จัดทำ
 ฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาวิธีดำเนินงาน สร้างระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติ
 งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

                     2.2)  งานฝึกอบรม  มีหน้าที่ในการฝึกอบรมด้านการควบคุมไฟป่า  ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 
 และความต้องการความรู้และเทคโนโลยีด้านไฟป่าของแต่ละท้องถิ่น  นำความรู้และเทคโนโลยีด้านไฟป่า
 ไปถ่ายทอดแก่ชุมชนเป้าหมาย  กำกับควบคุมดูแล  และปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

         3)  ฝ่ายปฏิบัติกา  มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาไฟป่า  เพื่อกำหนดยุทธวิธีในการควบคุมไฟป่าให้
 บรรลุผลสำเร็จ  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  ประสานงานด้านการควบคุมไฟป่า ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุน
 การปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมายจัดทำข้อมูลสารสนเทศในการควบคุมไฟป่า 
 ประกอบด้วย

                     3.1)  งานสนับสนุนการควบคุมไฟป่า  มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาไฟป่าตรวจติดตาม
 สถานการณ์ไฟป่า  กำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการกำกับควบคุมดูแลและประสานงานด้านการป้องกัน
 และควบคุมไฟป่า  ประสานแผนสนับสนุนและร่วมปฏิบัติ
การควบคุมไฟป่า และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
                     3.2)  งานสารสนเทศไฟป่า  มีหน้าที่จัดทำข้อมูลสารสนเทศในการควบคุมไฟป่า  ส่งเสริม
 และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า  ผลิตสื่อและเทคโนโลยีด้านการป้องกัน
 และควบคุมไฟป่า  การรณรงค์ป้องกันไฟป่า  การให้การศึกษา  
การจัดนิทรรศการ  ร่วมปฏิบัติการ  หรือให้การ
 สนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

           4) หน่วยงานภาคสนาม  มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
 และปฏิบัติงานตามแผนงานป้องกันไฟป่า  ประสานแผนระดมพลดับไฟป่า  ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน
 มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า  ลาดตระเวน  
และป้องปรามการจุดไฟเผาป่า  รวบรวมข้อมูลและสถิติ
 ต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด
  • โครงการรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ 2559

    ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้มีการจัดนิทรรศการ การแสดงของเยาวชน นักเรียน บนเวที การแข่งขันตอบปัญหาด้านการอนุรักษ์ทและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี