select * from tb_data_section where ref_section='2'
 

1. กำหนดแผนปฏิบัติการ การกำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการควบคุมไฟป่า
2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการและเทคนิคด้านการจัดการและควบคุมไฟป่า
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในความรับผิดชอบ

แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

1). ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการควบคุมไฟป่า รับผิดชอบเกี่ยกับงานสารบรรณ การทำงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการพนักงานรวบรวมและจัดทำรายงานต่าง ๆ การลาทุกประเภท การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสาร ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมาย อัตรากำลังข้าราชการ 2 คน พนักงานขับรถ 1 คนพนักงานจ้างเหมา 2 คน โดยมีนายเกรียงไกร แก้วอุดม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 6 ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

1.1). ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารบุคคล การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ตลอดจนกฏ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ การทำงบเดือน
เวลาทำการของข้าราชการพนักงาน รวบรวมและจัดทำรายงานต่าง ๆ การลาทุกประเภท การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสาร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.2). งานการเงินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนงบประมาณ ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ใบยืมทดรองราชการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมารณ ตามแผน
การปฏิบัติงาน จัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน และควบคุมการเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2). ฝ่ายวิชาการและแผน มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการและเทคนิคด้านการจัดการและควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในความรับผิดชอบ ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลสถิติไฟป่า ติดตามข่าวสารให้บริการข้อมูลและสถิติผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า อัตรากำลังข้าราชการ 2 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานจ้างเหมา 1 คน โดยมีนายสิงขร รักษ์มณี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7 ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

2.1). งานวิจัยไฟป่า มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง วิชาการด้านไฟป่า เพื่อแสวงหารูปแบบในการป้องกันและควบคุมไฟป่าที่เหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการความรู้ทางวิชาการด้านไฟป่า
รวบรวมข้อมูลสถิติไฟป่า ให้บริการข้อมูลด้านไฟป่า จัดทำรายงานผการปฏิบัติงานประจำปี รวบรวมวิเคราะห์สภาพปัญหาไฟป่า กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า จัดทำแผนงานและคำขอตั้งงบประมาณจัดทำฐานข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ และพัฒนาวิธีการดำเนินงาน สร้างระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.2). งานฝึกอบรม มีหน้าที่ในการฝึกอบรมด้านการควบคุมไฟป่า ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการความรู้และเทคโนโลยีด้านไฟป่าของแต่ละท้องถิ่น นำความรู้และเทคโนโลยีด้านไฟป่าไปถ่ายทอด
แก่ชุมชนเป้าหมาย กำกับควบคุมดูแล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3). ฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาไฟป่า เพื่อกำหนดยุทธวิธีในการควบคุมไฟป่าให้บรรลุผลสำเร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ประสานงานด้านการควบคุมไฟป่าปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย จัดทำข้อมูลสารสนเทศในการควบคุมไฟป่า อัตรากำลังข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน พนักงานจ้างเหมา 1 คน โดยมีนายมานพ เพ็งพูน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

3.1). งานสนับสนุนการควบคุมไฟป่า มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาไฟป่า ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่า กำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการกำกับควบคุมดูแล และประสานงานด้านการป้องกัน
และควบคุมไฟป่า ประสานแผนสนับสนุนและร่วมปฏิบัติการควบคุมไฟป่า และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.2). งานสารสนเทศไฟป่า มีหน้าที่ัจัดทำข้อมูลสารสนเทศในการควบคุมไฟป่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ผลิตสื่อและเทคโนโลยีด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า การรณรงค์ป้องกันไฟป่า การให้การศึกษา การจัดนิทรรศการ ร่วมปฏิบัติการหรือให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

เข้าดูทั้งหมด
  • ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

  • ตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า

    จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ชุดที่ 1 จนท.ด่านตตรวจสัตว์ป่าหนองคาย จนท. ตชด. 2441 ฐาน บ้านเปงจาน จนท.กอ.รมน. จังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันตรวจการลักลอบค้า ลักลอบนำเข้าสัตว์ป่า พบการกระผิดจำนวน 1 ราย

  • ตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า

    วันที่ 9 และ 10 ส. ค. 61 จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ชุดที่ 1 จนท.สายตรวจปราบปรามฯ ส่วนอนุรักและป้องกันทรัพยากร และ จนท.วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ร่วมกันตรวจปราบปราม พบการกระทำผิด จำนวน 3 คดี

  • โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ๑๔ มกราคม ประจำปี ๒๕๖๑

    ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี) คณะครู อาจารย์ นักเรียน และผู้นำชุมชน เข้าร่วม

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี