select * from tb_data_section where ref_section='16'
 

1.ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์ (MIS)

2.ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

3.ฝ่ายส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาทักษะ

4.ฝ่ายอำนวยการ

ตามคำสั่งสำบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ที่ 42/2561 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดหน่วยงานภายในพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) นั้น

เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงได้กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 

 

ข่าวสารล่าสุดจากศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร

เข้าดูทั้งหมด
 • วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นางบุญประเสริฐ อุปถัมภานนท์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ น.ส.ลัลน์ณภัทร ทองคำ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

  วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นางบุญประเสริฐ อุปถัมภานนท์

 • วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ

  วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย

 • วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้ากลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ

  วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้ากลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 • วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยนายมานพ เพ็งพูน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัดทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

  วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยนายมานพ เพ็งพูน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี