select * from tb_data_section where ref_section='16'
 

1.ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์ (MIS)

2.ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

3.ฝ่ายส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาทักษะ

4.ฝ่ายอำนวยการ

ตามคำสั่งสำบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ที่ 42/2561 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดหน่วยงานภายในพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) นั้น

เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงได้กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 

 

ข่าวสารล่าสุดจากศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร

เข้าดูทั้งหมด
 • วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

  วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

 • วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลการจ้างงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 • วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

  วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 • วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหาร ทุกระดับ จากนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหาร ทุกระดับ

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี