select * from tb_data_section where ref_section='16'
 

1.ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์ (MIS)

2.ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

3.ฝ่ายส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาทักษะ

4.ฝ่ายอำนวยการ

ตามคำสั่งสำบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ที่ 42/2561 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดหน่วยงานภายในพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) นั้น

เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงได้กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 

 

ข่าวสารล่าสุดจากศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร

เข้าดูทั้งหมด
 • เวรตรวจจุดคัดกรอง เข้าออกสำนักฯ

  เวรตรวจจุดคัดกรอง เข้าออกสำนักฯ

 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติในสังกัด

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2563

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี