select * from tb_data_section where ref_section='16'
 

1.ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์ (MIS)

2.ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

3.ฝ่ายส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาทักษะ

4.ฝ่ายอำนวยการ

ตามคำสั่งสำบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ที่ 42/2561 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดหน่วยงานภายในพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) นั้น

เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงได้กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 

 

ข่าวสารล่าสุดจากศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร

เข้าดูทั้งหมด
 • วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2563

 • อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก สบอ.10(อุดรธานี) วันที่ 15 ก.ค.2563 จนท.ฝ่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมและรับทราบคำแนะนำเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าไม้ จาก จนท.สำนักฟื้นฟูฯ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

  อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก สบอ.10(อุดรธานี) วันที่ 15 ก.ค.2563 จนท.ฝ่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมและรับทราบคำแนะนำเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าไม้

 • วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ 2563 อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ เข้าร่วมการชี้แนะแนวทางการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้ โดยเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์ภูมิสนเทศและการสื่อสาร

  วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ 2563 อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ เข้าร่วมการชี้แนะแนวทางการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้ โดยเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์ภูมิสนเทศและการสื่อสาร

 • อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการ) สบอ.10 (อุดรธานี) ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักฟื้นฟูฯ กรม.อส. เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดที่ 22 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า โดยมีนายไพรินทร์ วงค์วันดี ส่วนฟื้นฟูฯ สบอ. 10 (อด.) ร่วมให้คำแนะนำ

  อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการ) สบอ.10 (อุดรธานี) ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักฟื้นฟูฯ กรม.อส. เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดที่ 22 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี