select * from tb_data_section where ref_section='15'
 

 

                1.) กำหนดแผนการควบคุม กำกับ ดูแล และประสานงาน ด้านการจัดการระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

               

                2.) จัดทำ ควบคุม ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NETWORK) ในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ที่พร้อมในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ฐานข้อมูลทั้งภายใน (Internet) ภายนอก (Internet) โดยเครือข่ายภายในให้มีเครื่องแม่ข่าย (Host) และเครื่องลูกข่าย (Client) ในการเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน

               

                3.) จัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่อยงานภายนอก โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ให้สามารถนำเข้าข้อมูลและส่งข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับปรุงข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายของทางกิจกรรมอย่างเคร่งครัด

               

                4.) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาและจัดฝึกอบรมโปรแกรมปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สนใจ และให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่ร้องขอเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                

                5.) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ให้อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ตามลำดับ

               

              

               

             

                 ตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) มีคำสั่งที่ 2116/2555 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology center : ICT) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) นั้น

                 

                 เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความคล่องตัวและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงยกเลิกคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ที่ 2116/2555 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

ข่าวสารล่าสุดจากศูนย์ปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เข้าดูทั้งหมด
  • นายสรไกร จันทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30

  • การดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี)

  • ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำ ดูแล แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานส่วน/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัด สบอ.10(อุดรธานี) ให้เป็นปัจจุบัน

  • ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมนาการใช้ระบบบริการแผนที่เพื่อสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี