select * from tb_data_section where ref_section='11'
 

1). ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
2). ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักฯ
3). ดำเนินงานด้านบุคคลของสำนักฯ
4). ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ยานพาหนะและครุภัณฑ์ของสำนักฯ
5). ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนงานติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักฯ
6). ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมวิทยุสื่อสาร งานสารสนเทศ ของสำนักฯ

ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 221/2548 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดงานหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดหน่วยราชการและความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ส่วนอำนวยการ แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน ตลอดจนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งบเดือนเวลาทำการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รายงานการประชุม การลาทุกประเภท การฝึกอบรม การมอบอำนาจ
ต่าง ๆ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อจัดงานต่าง ๆ ดูแลความสะอาดเรียบร้อย
ทั้งภายในภายนอกสำนักงาน การจัดเวร – ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ การประหยัดพลังงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาด้านพลังงานและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย อัตรากำลัง ข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างประจำ 10 คน พนักงานราชการ 7 คน
โดยมี นางจุฑารัตน์ วัยกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

2. ฝ่ายบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบุคคลของสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) การย้าย การโอน
การช่วยปฏิบัติราชการ การบรรจุและแต่งตั้ง การขอเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง การจัดทำและเก็บรักษาสมุดประวัติและ
แฟ้มประวัติ ก.พ.7 การรวบรวมรายงานเกี่ยวกับเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งใหม่ การประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อัตรากำลัง ข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน
โดยมี นางจุฑารัตน์ วัยกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

3. ฝ่ายงบประมาณและการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ การเงินและบัญชีของเงินงบประมาณทุกประเภท
การเก็บรักษาเงินการนำเงินส่งคลัง ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม การจัดเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน การเบิกจ่าย จัดเก็บข้อมูลการเป็นสมาชิก กบข. และ กสจ. ควบคุมและเบิกเงิน
ช่วยเหลือบุตรการจัดทำงบเดือนใบสำคัญ จัดทำรายงานการเงิน จัดรายงานเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรับฝาก รายงานเงิน
รายได้แผ่นดินนำส่งคลังวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินรับฝากและวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ เงินทดรองราชการในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อัตรากำลัง
ข้าราชการ 2 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน พนักงานราชการ 5 คน และพนักงานจ้างเหมา 1 คน โดยมี นางปริยานุช บัวบาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

4. ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม การจัดซื้อ/จัดจ้าง การจัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมการเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิง ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ ควบคุมและบำรุงรักษายานพาหนะ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการใช้ใบเสร็จ
รับเงินและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อัตรากำลัง ข้าราชการ 2 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน และพนักงานราชการ 2 คน โดยมี
นางสาวอารีรัตน์ เข็มเพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่่าย

5. ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนงานติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานตามแผนงาน วิเคราะห์และจัดทำแผนงานงบประมาณ รวบรวมข้อมูลสถิติ การดำเนินงานและผลการดำเนินงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อัตรากำลัง ข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 4 คน โดยมี นางสุภาวดี มณีรักษ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

6. ฝ่ายวิทยุสื่อสารและสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมวิทยุสื่อสาร งานสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ ระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์สำนักงานตลอดจนดูแลบำรุงรักษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อัตรากำลัง ข้าราชการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน โดยมี นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

ข่าวสารล่าสุดจากกลุ่มประสานงานยุทธศาสตร์และกิจกรรมพิเศษ

เข้าดูทั้งหมด

    ไม่มีข้อมูล

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี