select * from tb_data_section where ref_section='10'
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป่าไม้                                                               

2. ดำเนินการพิจารณาวินิจฉัย ตอบปัญหาข้อกฎหมาย และระเบียบของทางราชการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 

3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)                                                                                                                                               

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย                            

5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) มอบหมายหรือสั่งการ

แผนผังโครงสร้างกลุ่มประสานงานยุทธศาสตร์จังหวัดและกิจกรรมพิเศษ แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

1). ฝ่ายแผนงานยุทธศาตร์/โครงการ/งบประมาณ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกิจกรรมพิเศษ ส่วนราชการของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ตามกรอบบทบาทภารกิจที่กำหนด โยพิจารณาจัดทำ แผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประาณจากจังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน การรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด และรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชกาาร รวมทั้งงานด้านสารบรรณทั่วไปของกลุ่ม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรากำลัง ข้าราชการ 5 คน โดยนางบุญประเสริฐ พรมนารี ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ 2). ฝ่ายติดตามประเมินผล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาให้ ดำเนินการ การรวบรวมผลการปฏิบัตงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข แล้วรายงานผู็อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และหน่วยงานผู้สนับสนุนงบประมาณตาม ระยะเวลาที่กำหนด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรากำลัง ข้าราชการ 3 คน โดยนายสมศักดิ์ จันดาวาปี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

3). ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน และประสานงานจังหวัด เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่หน่วยงานภาคสนามมีความต้องการ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ทราบ เมื่อหน่วยงานภาคสนามได้รับทราบแผนงาน/โครงการ/งบประมาณประจำปีแล้ว และให้มีหน้าที่ ประสานงานจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) คณะทำงานเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่ได้รายงานให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ไว้แล้วโดย ให้ประสานงานกับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายในการประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดก่อนทุกครั้ง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามพื้นที่จังหวัดในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ดังนี้

1). จังหวัดอุดรธานี นายพิน สุขหลอ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นายโนรี ตะถา เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

2). จังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นายพิเชษฐ์ สุขสบาย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

3). จังหวัดหนองคาย นายลือชัย แม้นโชติ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

4). จังหวัดนครพนม นายวิเศษศักดิ์ วิเศษโวหาร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นายณรงค์ ภักดิ์สรสิทธิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

5). จังหวัดสกลนคร นายยงยุทธ ชำนาญรบ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส นายปัญญา โครตแสนลี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ข่าวสารล่าสุดจากกลุ่มงานกฎหมาย

เข้าดูทั้งหมด

    ไม่มีข้อมูล

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี