• นางบุญประเสริฐ อุปถัมภานนท์

  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานวิชาการ

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นางสาวนุชวงศ์ สิริบุตรวงศ์

  บรรณารักษ์ชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายฯ

 • นางกษมา นาราษฎร์

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 • นายโกสิน ชาญสุข

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นายชวพงษ์ วาสนาทิพย์

  นักวิชาการเผยแพร่

๒. ฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้

 • นายปัญญา ติดมา

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 • นางกษมา นาราษฎร์

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 • นายชวพงษ์ วาสนาทิพย์

  นักวิชาการเผยแพร่

๓. ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้

 • นายศรัทธา กุนทอง

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 • นางกษมา นาราษฎร์

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 • นายชวพงษ์ วาสนาทิพย์

  นักวิชาการเผยแพร่

สวพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม 60 พรรษา มหาราชินี จังหวัดอุดรธานี

 • นายปัญญา ติดมา

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงาน

สวนรุกชาติบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 • นายฤทธิรงค์ อรุณเดชาวัฒน์

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

สวนรุกชาติน้ำตกธารทอง จังหวัดหนองคาย

 • นายโกสิน ชาญสุข

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

สวนรุกชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ลาว จังหวัดหนองคาย

 • นางกษมา นาราษฎร์

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

สวนรุกชาติวังปอพาน

 • นางสาวเอื้อมพร สมปัญญา

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญงาน

ศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย

 • นายกมลภู โคตรรัตน์

  ศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย