• นางบุญประเสริฐ อุปถัมภานนท์

  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานวิชาการ

๑. ฝ่ายอำนวยการ

 • นางสาวนุชวงศ์ สิริบุตรวงศ์

  บรรณารักษ์ชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายฯ

 • นางกษมา นาราษฎร์

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นางพจนา อัคคะปะชะ

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

๒. ฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้

 • นายวิสัน กุดแถลง

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายฯ

 • นายปัญญา ติดมา

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 • นางสาวนุชวงศ์ สิริบุตรวงศ์

  บรรณารักษ์ชำนาญการ

 • นางกษมา นาราษฎร์

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นางพจนา อัคคะปะชะ

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

๓. ฝ่ายสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืช

 • นายปัญญา ติดมา

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายฯ

 • นางสาวนุชวงศ์ สิริบุตรวงศ์

  บรรณารักษ์ชำนาญการ

๔. ฝ่ายวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

 • นายปัญญา ติดมา

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายฯ

 • นางกษมา นาราษฎร์

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นางพจนา อัคคะปะชะ

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 • นายปัญญา ติดมา

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงาน

สวนรุกชาติบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

สวนรุกชาติน้ำตกธารทอง จังหวัดหนองคาย

 • นายโสภณ ศรีสมเกียรติ

  หัวหน้าหน่วยงาน สวนรุกชาติน้ำตกธารทอง

สวนรุกชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ลาว จังหวัดหนองคาย

 • นายประสิทธิ์ พุทธบูชา

  หัวหน้าหน่วยงานสวนรุกชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ลาว

สวนรุกชาติวังปอพาน

 • นายนิติ ดีจันทร์

  หัวหน้าหน่วยงาน สวนรุกชาติวังปอพาน

ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จังหวัดหนองคาย

 • นายกมลภู โคตรรัตน์

  หัวหน้าศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จังหวัดหนองคาย