• นายธวัชชัย นันทะแสน

  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นางสาวดารณี สายสุ้ย

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นางสาวแพรวทอง คำหอม

  นักวิชาการป่าไม้

 • นางปนัดดา ภาประเวช

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

 • นายนิตินัย ทองการระสงค์

  พนักงานพิทักษ์ป่า

 • นางเยาวลักษณ์ พรมคุณ

  พนักงานพิทักษ์ป่า

 • นางสาวจิตรติมา จันชารี

  พนักงานพิทักษ์ป่า

 • นายกิตติศักดิ์ เพื่อนใจมี

  นักวิชาการสัตวบาล

ฝ่ายคุ้มครองสัตว์ป่า

 • นายโนรี ตะถา

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

 • สพ.ญ.ทักษิณา จารุวัฒนานนท์

  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 • นางสาวดารณี สายสุ้ย

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นางสาวคนึงนาฎย์ ณรงค์รัตน์

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นายกิตติศักดิ์ เพื่อนใจมี

  นักวิชาการสัตวบาล

 • นางสาวแพรวทอง คำหอม

  นักวิชาการป่าไม้

 • นายนิตินัย ทองการระสงค์

  พนักงานพิทักษ์ป่า

 • นางสาวจิตรติมา จันชารี

  พนักงานพิทักษ์ป่า

ฝ่ายจัดการพื้นที่

 • นายโนรี ตะถา

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

 • นางสาวคนึงนาฎย์ ณรงค์รัตน์

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นางสาวแพรวทอง คำหอม

  นักวิชาการป่าไม้

 • นายนิตินัย ทองการระสงค์

  พนักงานพิทักษ์ป่า

ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์สัตว์ป่า

 • นางสาวดารณี สายสุ้ย

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นายนิตินัย ทองการระสงค์

  พนักงานพิทักษ์ป่า