• นายปัญญา ติดมา

  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

 • นายสมคิด อุตรนคร

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร

 • นายฤทธิรงค์ อรุณเดชาวัฒน์

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายอำนวนการ

 • นางสาววาปรี เสนสิทธิ์

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายศึกษาและวิจัย

 • นางสาวอรฤดี มณีทอง

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ

อุทยานแห่งชาติภูพาน

 • นายสุวิทย์ จันทร์เรือง

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน

อุทยานแห่งชาติภูผายล

 • นายเอกชัย เพ็ชรัตน์

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล

 • นายอักษร มานะวงศ์

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

 • นายธงชัย นาราษฎร์

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

 • นางสาวดารารัตน์ สงลา

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

อุทยานแห่งชาติภูลังกา

 • นายพันธ์ยศ กีรติพงศ์ศักดา

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา

 • นางขวัญใจ รอสูงเนิน

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

 • นายรังสรรค์ เหลาภา

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

 • นายณัฐพล กองแก้ว

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

 • นายธรรมศิษฐ์ ชารู

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการ)

 • นายกิตติชัย คะอังกุ

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท

วนอุทยานวังสามหมอ

 • นายศักดา สุขประเสริฐ

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าวนอุทยานวังสามหมอ

วนอุทยานน้ำตกคอยนาง

 • นายสุวิทย์ เมธมุทา

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกคอยนาาง

วนอุทยานบัวบาน

 • นายวรรธน์กฤตย์ เจริญสุข

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าวนอุทยานบัวบาน

วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์

 • นายประยงยุทธ กุลโคตร

  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์

วนอุทยานภูผาแด่น

 • นายอักษร มานะวงศ์

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ