• นายกมลศิษฐ์ กิ่งเพชรชูพงศ์

  ผู้อำนวยการ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นายเกชา ชีวาจร

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าฝ่าย

 • นางกนกพร วิภูษิตสมบูรณ์

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 ประจำฝ่าย

 • นายพิเชษฐ์ แดนกาไสย์

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 2 ประจำฝ่าย

 • นางทองหลาง ช่างถม

  พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงานเกษตร ประจำฝ่าย

 • นางสาวเอื้อมพร ชุมโคตร

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ประจำฝ่าย

 • นางสาวคีตภัทร ขนันเยี่ยม

  นักประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

 • นายศรัณย์ นามเฆม

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายฟื้นฟูการปลูกป่าและบำรุงป่า

 • นายไพรินทร์ วงค์วันดี

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าฝ่าย

 • นายนัธทวัฒน์ ราศรี

  พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ประจำฝ่าย

 • นางนวลฉวี หิรัตนพันธุ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวฉมาพันธ์ ธนัชอัครพงศ์

  นักบริหารทั่วไป

ฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 • นางพุทธชาติ จิตสว่าง

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 • นายพิชิต ฟ้องเสียง

  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2/หัวหน้า ประจำฝ่าย

 • นางสาวรุจิรา แต้มครบุรี

  นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

 • นางสาวกนกวรรณ ทิพวรี

  นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

 • นายชานน วุฒิ

  นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

 • นางสาวธัญชพัชร์ วรภัทร์พูนศิริ

  นักบริหารทั่วไป

ฝ่ายสำรวจ รังวัดและแผนที่

 • นายเดชกมล บุญสุข

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายสำรวจรังวัดและแผนที่

 • นายสัญญา จำปาน้อย

  พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำฝ่าย

 • นายนำชัย แต้มครบุรี

  นักสำรวจรังวัด

 • นางสาวเมวิกา วะจีประศรี

  เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

 • นางสาวศศิธร แห้วเนตร

  นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

 • นายเด่นพงษ์ ศรชัย

  นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 • นายนาวิน มุขกัง

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าฝ่าย และผู้ประสานโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

 • นางสาวจุไรรัตน์ พวงศรี

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ประจำฝ่าย (อีกหน้าที่หนึ่ง)

 • นางสาววัชราภรณ์ ข่ายคำ

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ประจำฝ่ายและหัวหน้าโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

 • นางสาวปุณณภา ภูแชมโชติ

  พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำฝ่าย (อีกหน้าที่หนึ่ง)

โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม

 • นายสักกะ ศิริวัฒนากาญจน์

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าโครงการ