• นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส

  ผู้อำนวยการ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ(ศปร.)

 • นายวิเชียร จันทรวิเศษ

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประจำศูนย์ ศปร.

 • นายอดินันต์ ปุริโส

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประจำศูนย์ ศปร.

 • นางสาววารดาศิริ แก้วแจ่มจันทร์

  พนักงานจ้างเหมางานธุรการ ประจำศูนย์ ศปร.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นายนาวิน มุขกัง

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นางสาววัชราภรณ์ ข่ายคำ

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นางสาวเอื้อมพร ชุมโคตร

  พนักงานราชการ ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นางทองหลาง ช่างถม

  พนักงานราชการ ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นางทองพันธ์ ใจน้ำ

  พนักงานราชการ ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นางนวลฉวี หิรัตนพันธุ์

  พนักงานจ้างเหมางานบริหารทั่วไป ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายฟื้นฟูการปลูกป่าและบำรุงป่า

 • นายภัทรนันท์ คลื่นแก้ว

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูการปลูกป่าและบำรุงป่า

 • นายไพรินทร์ วงค์วันดี

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ประจำฝ่ายฟื้นฟูการปลูกป่าและบำรุงป่า

 • นางกนกพร วิภูษิตสมบูรณ์

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 ประจำฝ่ายฝ่ายฟื้นฟูการปลูกป่าและบำรุงป่า

 • นายพิเชษฐ์ แดนกาไสย์

  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ประจำฝ่ายฝ่ายฟื้นฟูการปลูกป่าและบำรุงป่า

ฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 • นางพุทธชาติ จิตสว่าง

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 • นางสาวอธิตยา แสงสุมาตย์

  พนักงานจ้างเหมางานภูมิสารสนเทศ ประจำฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 • นายสุขุม ธรรมโรจน์

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน ประจำฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 • นางสาวธัญชพัชร์ วรภัทรพูลศิริ

  พนักงานจ้างเหมางานบริหารทั่วไป ประจำฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 • นางสาวศิริลักษณ์ โพธิจินดา

  พนักงานราชการ ประจำฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 • นางสาวเมวิกา วะจีประศรี

  พนักงานจ้างเหมางานภูมิสารสนเทศ ประจำฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 • นายนิรเชษฐ์ นารีบุตร

  พนักงานจ้างเหมาภูมิสารสนเทศ ประจำฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์

 • นายชานน วุฒิ

  พนักงานจ้างเหมาภูมิสารสนเทศ ประจำฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์

 • นายอาทิตย์ นวลกระสังข์

  พนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงารรังวัด ประจำฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 • นายเดชกมล บุญสุข

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ