• นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส

  ผู้อำนวยการ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นายนาวิน มุขกัง

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นางสิริพร มาตร์นอก

  พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 4

 • นางกนกพร วิภูษิตสมบูรณ์

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 4

 • นางสาวเอื้อมพร ชุมโคตร

  พนักงานราชการ ตำแหน่ง บริหารทั่วไป

 • นายพิเชษฐ์ แดนกาไสย์

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 2

 • นางนวลฉวี หิรัตนพันธ์ุ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวฉมาพันธ์ ธนัชอัครพงศ์

  บริหารทั่วไป

ฝ่ายฟื้นฟูการปลูกป่าและบำรุงป่า

 • นายไพรินทร์ วงค์วันดี

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 • นายเกชา ชีวาจร

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นายนัธทวัฒน์ ราศรี

  พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ฝ่ายจัดารที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 • นางพุทธชาติ จิตสว่าง

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 • นายเดชกมล บุญสุข

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 • นายวุฒิพงษ์ บาลนาคม

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 • นางสาวธัญชพัชร์ วรภัทร์พูนศิริ

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

 • นายสัญญา จำปาน้อย

  พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า

 • นายอาทิตย์ นวลกระสังข์

  เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด

 • นายชานน วุฒิ

  เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

 • นางสาวสโรชา ชม้ายกลาง

  เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

 • นางสาวเมวิกา วะจีประศรี

  เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

 • นางสาวอธิตยา แสงสุมาตย์

  เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

 • นางสาวศศิธร แห้วเนตร

  เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

 • นางสาวรุจิรา แต้มครบุรี

  เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

ฝ่ายสำรวจรังวัดและแผนที่

 • นายเดชกมล บุญสุข

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายสำรวจรังวัดและแผนที่

งานโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

 • นายนาวิน มุขกัง

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้างานและผู้ประสานโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม

 • นายสักกะ ศิริวัฒนากาญจน์

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าโครงการ