• นายมานพ เพ็งพูน

  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ฝ่ายอำนวยการ

 • นายเกรียงไกร แก้วอุดม

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นางสาวดวงจันทร์ แสนคำ

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นายพิชิต ฟ้องเสียง

  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒

 • นางธัญญาภัทร์ กิติพัฒน์โภคิน

  พนักงานจ้างเหมา

ฝ่ายวิชาการ

 • นายวิเชียร ศรไพบูรล์

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 • นายทองสุข กันยาทอง

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 • นายศิริวัฒน์ ศรีสาผา

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

 • นางสาวดวงจันทร์ แสนคำ

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นายพงษ์พันธ์ เวชสุวรรณ

  พนักงานราชการ

 • นางสาววรลักษณ์ เป้าวงษ์คอน

  พนักงานจ้างเหมา

ฝ่ายปฏิบัติการ

 • นายสมศักดิ์ จันดาวาปี

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

 • นายณรงค์ ภักดิ์สรสิทธิ์

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 • นายมานพ เพ็งพูน

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

 • นายพงษ์พันธ์ เวชสุวรรณ

  พนักงานราชการ

 • นายเจริญ ลัดดารักษ์

  พนักงานจ้างเหมา