• นายไพโรจน์ อุตโรกุล

  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นายพิภพ โคตรชมภู

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นางนัทรีรัตน์ สุขแสนเจริญ

  พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓

 • นางปารณีย์ พลอยเพียงทอง

  พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓

 • นางสาวอุบลรัตน์ คำกันยา

  พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • นายพสิษฐ์ ธนนามรัตน์ศรี

  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒

ฝ่ายยุทธการด้านการป้องกันและปราบปราม

 • ว่าที่ ร.ต.พีระ สุทธิพันธืตระกูล

  หัวหน้าฝ่ายยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม

 • นายสุรศักดิ์ อัคคะปะชะ

  นักวิชาการป่าไม้

 • นายสมคิด สิงห์สาธร

  พนักงานธุรการ ระดับ ส ๒

ฝ่ายคดีและของกลาง

 • นายวิษณุ กุมภาว์

  หัวหน้าฝ่ายคดีและของกลาง

 • นางสาวเสาวนีย์ มีสนาม

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นางภัทชา คำบุศย์

  พนักงานสถิติ ระดับ ส ๓

 • นายสันติ แก้วปัญญา

  พนักงานขับรถยน์ ระดับ ส ๒/หัวหน้า

 • นายธีระพงษ์ ทิพกัณฑ์

  พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า