• นายไพรินทร์ วงค์วันดี

  ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ

 • นายไพริน วงค์วันดี

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ

 • นายสรไกร จันทอง

  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • นายชวพงษ์ วาสนาทิพย์

  นักวิชาการเผยแพร่

ฝ่ายอำนวยการ

 • นายเกชา ชีวาจร

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นายสรไกร จันทอง

  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • นายนัธทวัฒน์ ราศรี

  นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

 • นายเกชา ชีวาจร

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

 • นายนัธทวัฒน์ ราศรี

  นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

 • นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ์

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

 • นายสรไกร จันทอง

  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • นายนัธทวัฒน์ ราศรี

  นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

 • นายชวพงษ์ วาสนาทิพย์

  นักวิชาการเผยแพร่