• นายทวี แก้วพวง

  ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายอำนวยการ

 • นางสาวสาคร เมาะราษี

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นางนิรมล นามแสง

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • นางสาวนิษาชล นาราษฎร์

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ

 • นายนาวิน มุขกัง

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ

 • นายสรไกร จันทอง

  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • นายไพริน วงค์วันดี

  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 • นายอธิษฐ์ คำสงค์

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นางสาวยวิษฐา วงษ์ศรี

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นายธนายุทธ หงษ์โง่น

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นายสมชาย ศรีภา

  นักวิชาการป่าไม้

ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

 • นางพุทธชาติ จิตสว่าง

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

 • นายณัฐพล กองแก้ว

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นายเดชกมล บุญสุข

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 • นายพงษ์พันธ์ เวชสุวรรณ

  นักวิชาการป่าไม้

 • นายอักษร มานะวงศ์

  นักวิชาการป่าไม้

 • นางสาวอธิตยา แสงสุมาตย์

  เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

 • นายนิรเชตร์ นารีบุตร

  เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

 • นายชานน วุฒิ

  เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

 • นายวิวัฒน์ จันสนิท

  เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

 • นายณัฐพล กองแก้ว

  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 • นายอักษร มานะวงศ์

  นักวิชาการป่าไม้

 • นายชานน วุฒิ

  เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

 • นายวิวัฒน์ จันสนิท

  เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ