• นายนาวิน มุขกัง

    ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ดูแลระบบ

  • นายสรไกร จันทอง

    เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์