• นายวรวิทย์ ศรีสำราญ

  ผู้อำนวยการ ส่วนอำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • นางศิริพร สุ่มมาตย์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

 • นางวราภรณ์ บุญสุข

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ประจำฝ่าย

 • นางสาวนิชนันท์ สัพโส

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ประจำฝ่าย

 • นายดุสิต วันชัย

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 ประจำฝ่าย

 • นายปรีชา กันตะบุตร

  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 ประจำฝ่าย

 • นางนิรมล นามแสง

  พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

ฝ่ายงบประมาณและการเงิน

 • นางสาวอารีรัตน์ เข็มเพ็ชร

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

 • นางสาวจุรีรัตน์ พรดา

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ประจำฝ่าย

 • นายวิชัย บุญอภัย

  พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 3 ประจำฝ่าย

 • นางสาวรัตนา สุระคาย

  พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นางสมศรี โพธิลุขา

  พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นางสาวนาถยา สอนวงษา

  พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

ฝ่ายพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

 • น.ส.ลัลน์ณภัทร ทองคำ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

 • นายสกล ศรีเงิน

  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ประจำฝ่าย

 • นางสาวปรีนานุช ไทยกิ่ง

  พนักงานราชการ

 • นางสาวพรทิพย์ ชัยคินี

  พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นางกฤษฎาพร หวานชะเอม

  พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นายประเสริฐ จันทะบูรณ์

  พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นายอรรถชัย มีจิต

  พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

 • นามทมิฬ รัตนวงศ์

  พนักงานราชการ ประจำฝ่าย

ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

 • นางสุภาวดี มณีรักษ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

 • น.ส.ฐิตารีย์ รฐาศุขนิธิดิษยา

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประจำฝ่าย

 • น.ส.สาคร เมาะราษี

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประจำฝ่าย

 • นางรุจิรัตน์ ทำทอง

  พนักงานจ้างเหมา ประจำฝ่าย

ฝ่ายวิทยุสื่อสารและสารสนเทศ

 • นายอภิชิต วิภูษิตสมบูรณ์

  หัวหน้าฝ่ายวิทยุสื่อสารและสารสนเทศ

คณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)