ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

  • ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ในช่วงวันที่ 20 - 23 สค. 61

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯ จ.อุดรธานี สบอ.10 (อุดรธานี) วันที่ 20 ส.ค.2561 ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

  • โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รายงานการปฏิบัติงาน ดังนี้

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ส.ค. 61 ดังนี้

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  • เจ้าหน้าที่จิตอาสาโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จังหวัดอุดรธานีร่วมกับราษฎรจิตอาสา บ.สุมณฑา ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ร่วมกันพัฒนาถนนสาธารณะในหมู่บ้านสุมณฑา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุมณฑา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

  • ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันที่ 12 ส.ค. 61 ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม