ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

 • กิจกรรมปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 250 ไร่

 • กิจกรรมปลูกป่าหวาย จำนวน 100 ไร่

 • กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 150 ไร่

 • แผนงานด้านส่งเสริม และขยายผลการพัฒนา

  งานสาธิต งานขยายผลสู่หมู่บ้าน และงานฝึกอบรม

 • โครงการสำรวจแมลงป่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

  การสำรวจแมลงป่าเช่น ปลวก ผีเสื้อกลางวัน มด ผีเสื้อกลางคืนและด้วง

 • การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของสังคมพืชภายหลังการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำและ การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนของราษฎร บริเวณศูนย์ฯภูพาน

  มีการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในด้านที่เกี่ยวกับชนิด ขนาดของพันธ์ไม้และปริมาณของของป่า ความแปรผันของพืชพันธ์ในแต่ละฤดูกาล

 • บทบาทของฝายต้นน้ำลำธารต่อการไหลของน้ำและการกักเก็บตะกอน

  บทบาทของฝาย ช่วยเก็บกักตะกอน หยุดยั้งการขยายตัวของร่องน้ำ ชะลอการไหลของน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน ส่งเสริมการพัฒนาตัวของสังคมพืชสองฝากฝั่งลำธาร

 • งานโครงการส่งเสริมการปลูกหวายในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรง

  เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ป่าไปในตัวอีกด้วย