ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • เดือนมิถุนายนโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  • ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี)ตรวจเยี่ยมงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ

  • ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี)ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

  • กิจกรรมต่างๆของโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

  • กิจกรรม งานขยายผลสู่ชุมชน

  • ผลงานสำคัญอื่นๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ

  • การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ของโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

  • โครงการพระราชดำริฯ ในท้องที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)