ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี) สนับสนุนอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ด ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือนางลำใย พวงประเสริญ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวัน 21 กรกฎาคม 2557

  • นำเสนอ บรรยาย สรุป ณ.สำนักงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม บ.ห้วยไฮ ม.10 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  • เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ออกตรวจติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพทำปุ๋ยชีวภาพ หมู่บ้านเป้าหมายในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน จ.อุดรธานี วันที่ 20 ก.ค. 2557

  • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม ร่วมกับทสจ.นพ.ป่าไม้ ตำรวจ และทหาร ร่วมเปิดยุทธการ"ขอคืนพื้นที่ป่า"วันที่ 21ก.ค.57

  • ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2557

  • ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี) พร้อมด้วยผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

  • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ตรวจติดตามงานของโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร