ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

  • กิจกรรมต่างๆของโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

  • กิจกรรม งานขยายผลสู่ชุมชน

  • ผลงานสำคัญอื่นๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ

  • การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ของโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

  • โครงการพระราชดำริฯ ในท้องที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

  • กิจกรรมปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 250 ไร่

  • กิจกรรมปลูกป่าหวาย จำนวน 100 ไร่

  • กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 150 ไร่