ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคอง ได้มาศึกษาดูงานและเดินศึกษาธรรมชาติที่โครงการพัฒนาป่าไม้ป่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร

  • นางปิ่นหทัย พรมจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักสนองงานพระราชดำริตรวจติดตามการปฎิบัติงาน ประจำปีงบ 2559

  • วันที่ 26 ม.ค. 2559 โครงการน้ำทอนฯ หนองคาย ส่งมอบงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซ่อมแซมระบบกระจายเสียงหมู่บ้าน บ้านห้วยไฮ ต.พระพุทธบาท

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯ จ.หนองคาย ส่งมอบงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่

  • ท่านองคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ และคณะได้ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จ.สกลนคร

  • นายสว่าง กองอินทร์ ผอ.สนร. นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผอ.สบอ.10 นายลือชัย แม้นโชติ ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ ท่านองค์มนตรี

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงภูพาน จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมราษฎร ในโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557