ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

  • เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ออกตรวจติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพทำปุ๋ยชีวภาพ หมู่บ้านเป้าหมายในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน จ.อุดรธานี วันที่ 20 ก.ค. 2557

  • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม ร่วมกับทสจ.นพ.ป่าไม้ ตำรวจ และทหาร ร่วมเปิดยุทธการ"ขอคืนพื้นที่ป่า"วันที่ 21ก.ค.57

  • ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2557

  • ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี) พร้อมด้วยผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

  • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ตรวจติดตามงานของโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร

  • เดือนมิถุนายนโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  • ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี)ตรวจเยี่ยมงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ

  • ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี)ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร