ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ให้การสนับสนุนรางวัลและขนมแก่เด็กนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบ 2561

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม สนับสนุนปัจจัยและขนม เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในการตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและคำแนะนำการปฏิบัติงานด้านพระราชดำริ

  • โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับ พ.อ.วิชัย มารศรี รองผอ.รมน.จว.บก.,พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมติดตามการปฎิบัติงานและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานห้วง ต.ค.- ธ.ค.60 ปีงบประมาณ 2561

  • โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังวัดสกลนคร ร่วมกันให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จ.สกลนคร ให้การต้อนรับ พ.อ. ธเนตร จุลโนนยาง รอง ผบ.มทบ.29 ตรวจติดตามงาน ให้คำแนะนำหน่วยงานโครงการประชารัฐ

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนืี่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย และอำเภอศรีเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน

  • นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้จัดการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสัมนาการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พฺศ. 2559 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ