ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย รับคณะศึกษาดูงาน จำนวน 100 คน จาก อบต .หนองหลวง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี ทำบุญประจำปี และมอบทุนการศึกษาให้ักับเด็กนักเรียน 7 โรงเรียน ในท้องที่ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

  • หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมประจักศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงภูพาน จ.สกลนคร/มุกดาหาร ร่วมกับ ร.ร.บ้านกกตูม จัดกิจกรรม "ค่ายลูกเสือพิทักษ์ป่า"

  • โครงการพัฒนาพื้นทีลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี นคพ. 25 สนภ.2 นทพ.

  • ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร ร่วมเปิดและจัดการฝึกอบรม หลักสูตร ชุมชนเข้มแข็งทรัพยากรยั่งยืน

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดคนพนม เข้าร่วมโครงการจิตอาสาป้องกันไฟป่าและหมอกควัน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม