ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

  • หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมประจักศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงภูพาน จ.สกลนคร/มุกดาหาร ร่วมกับ ร.ร.บ้านกกตูม จัดกิจกรรม "ค่ายลูกเสือพิทักษ์ป่า"

  • โครงการพัฒนาพื้นทีลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี นคพ. 25 สนภ.2 นทพ.

  • ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร ร่วมเปิดและจัดการฝึกอบรม หลักสูตร ชุมชนเข้มแข็งทรัพยากรยั่งยืน

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดคนพนม เข้าร่วมโครงการจิตอาสาป้องกันไฟป่าและหมอกควัน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ให้การสนับสนุนรางวัลและขนมแก่เด็กนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบ 2561

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม สนับสนุนปัจจัยและขนม เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561