ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมจัดทำเรือนเพาะชำให้แก่ชุมชนบ้านบุ่งบก ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

  • โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สนับสนุนอาคารสถานที่แก่คณะครูนักเรียนโรงเรียนเลิดสิน จังหวัดบึงกาฬ

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ สนับสนุนอาคารสถานที่สำนักงานโครงการฯ และจัดฐานเรียนรู้เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน (ลูกเสือ)

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู สนับสนุนอาคารสถานที่สำนักงานโครงการฯ และวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและสอดแทรกความรักความหวงแหนป่าให้แก่นักเรียน

  • โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร ส่งมอบโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงภูพาน จังหวัดสกลนคร/มุกดาหาร จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียน

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

  • หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป) ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านดงบาก จังหวัดหนองบัวลำภู