ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

  • นายอนุพันธ์ ภู่พุกก์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา สำนักสนองงานพระราชดำริ ตรวจติดตามงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานปีงบประมาณ 2561 และติดตามกลุ่มอาชีพเดิมที่ได้สนับสนุนจัดตั้งกลุ่มมาแล้ว

  • นายอนุพันธ์ ภู่พุกก์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา สำนักสนองงานพระราชดำริ พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าภูเพ็ก ภูล้อมข้าว จ.สกลนคร และได้ตรวจติดตามงานพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการจัดทำอาหารโรงเรียน

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี ได้ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ตามโครงการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี (ครั้งที่ 2)

  • นายอนุพันธ์ ภู่พุกก์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา สำนักสนองงานพระราชดำริ ตรวจติดตามงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านเป้าหมายของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู

  • โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร ส่งมอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย พร้อมอาหารสำเร็จรูปเลี้ยงปลา ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

  • หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ้มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ร่วมกันจัดงานบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะพระอุโบสถ และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักสงฆ์วัดป่าถูช้างเผือก และทำพิธีเปิดจุดชมวิวผาเบิ่งเวียง

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมจัดทำเรือนเพาะชำให้แก่ชุมชนบ้านบุ่งบก ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

  • โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สนับสนุนอาคารสถานที่แก่คณะครูนักเรียนโรงเรียนเลิดสิน จังหวัดบึงกาฬ