ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัย บ.เหล่าหมากจันทร์ ต.ท่าลี้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ส่งมอบโครงการกิจกรรมช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 5 หลังคาเรือน

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากวาตภัย ณ บ้านโพธิ์ศรี ม.5 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก

  • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 และแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อ ร.10 บริเวณ บ้านนาเจริญ

  • ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ออกติดตามผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จ.อุดรธานี

  • นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และคณะฯ ได้ปฏิบัติภาระกิจตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม

  • ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ตรวจติดตามและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่โครงการป่ารักษ์น้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร