ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และหลวงพิพิธ (ม่วง สิงหเสนี) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

  • นายชัยพิชิต สอนสมนึก แทนผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมกับ ผอ.ส่วน/กลุ่ม เข้าร่วมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จ.สกลนคร/มุกดาหาร ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาศารคาม พร้อมคณะ

  • นายกฤษฎา สาครวงศ์ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม ร่วมกับราษฎรบ้านคลองเจริญซ่อมแซม บ้านต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ณ อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

  • นายโคจร จำปานิล หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จ.อุดรธานี บรรยายความรู้เรื่องโครงการพระราชดำริและการสนองงานโครงการพระราชดำริ

  • นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมติดตามคณะ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางมาประชุมและติดตามขับเคลื่อนการ

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู จัดนิทรรศการ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม ได้รับเกียรติร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงดู่งาม