ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ของท่านพลเอกยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561 และวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561

  • โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจาก บ้านหนองคอง จ.สกลนคร/มุกดาหาร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลธานี) ต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

  • นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.10 รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ให้เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าภูเพ็ก ภูล้อมข้าว จังหวัดสกลนคร ให้ความอนุเคราะห์อาคารสถานที่ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา กศน. อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าภูเพ็ก ภูล้อมข้าว จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

  • นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.10 รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ให้เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ

  • โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ. 2561