ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ กศน.อำเภอวังสามหมอ จัดอบรมโครงการ smart farmer

  • วันที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 16.30-18.30 น. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตัดหญ้าบริเวณศาลากลาง จังหวัดบึงกาฬ

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย จัดอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

  • โครงการฟื้นฟูธรรมชาติห้วยน้ำหยาด จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการเปิดพิธีฝึกอบรมโครงการเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ป่า การจัดการกล้าไม้และฟื้นฟูป่า

  • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ พลเอกพัฒนา มาตร์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพบก

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม ได้นำกำลังผสม ถวายการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ รร.ตชด.บ้านไทยเสรี อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ