ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปร่วมโครงการจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าอำเภอโพธิ์ตาก

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค. 61

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

  • โครงการพัฒนาป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริป่าดงชมพูพานและป่าดงกระเชอ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับจิตอาสา.อบต.กกปลาซิว ผู้นำชุมชน. ทหาร ตำรวจ. จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำรวมทั้งปลูกต้นไม้สองข้างทางบริเวณ

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักจัดการป่าไม้ที่ 6 อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี อบต.บะยาว และราษฎรจิตอาสาตำบลบะยาวจัดกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝาย เราทำความดีด้วยหัวใจ

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” บริเวณหนองอุ้มบาตร บ้านม่วง หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ วนรุกขชาติบ้านดุง เจ้าหน้าประจำส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ วัดป่าคำเจริญ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

  • โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน กิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ จ.บึงกาฬ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร