ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนจัดการต้นน้ำ

 • โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ

  โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง (สสอ.)

 • ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการ สสอ.

  9 ส.ค. 57หน่วยฯน้ำก่ำร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน สสอ. บ้านต้นผึ้ง และราษฎร ร่วมกันปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการ สสอ. และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ปีงบประมาณ 2557

  โครงการ สสอ. เป็นโครงการที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ จัดทำขึ้นในลักษณะที่ให้ เงินอุดหนุนแก่ชุมชน

 • รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ห้วยน้ำพุง

  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง ได้จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน อำเภอภูพาน และอุทยานแห่งชาติภูผายล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ....

 • รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕ (โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพร้าว)

  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพร้าว มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า พานพร้าว-แก้งไก่ ท้องที่ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายในท้องที่ สามารถเอื้อประโยชน์แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร...

 • รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕ (กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำและกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพร้าว)

  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพร้าว มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า พานพร้าว-แก้งไก่ ท้องที่ตำบลบ้านม่วง ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง–น้ำโสม ท้องที่ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร...