ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนจัดการต้นน้ำ

 • 28 เมษายน 2558 ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง

 • ผู้ตรวจราชการกรม อส.(นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์)

  ผู้ตรวจราชการกรม อส.(นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์) พร้อมคณะ ตรวจติดตามการปฎิบัติงานโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคูณ และหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ อ.นาแก จ.นครพนม

 • ศึกรวมน้ำใจช่วยป่าต้นน้ำอุดรธานี (พ.ศ.2558)

  ร่วมหาทุนสนับสนุนการสร้างฝายถาวร ให้วัดป่าบ้านเพิ่ม ต.วังแข้ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

 • ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำวิกฤติ

 • หมู่บ้าน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (สสอ) ปีงบประมาณ 2557

  บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เคยเข้าร่วมโครงการ สสอ.แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2550 พิกัด 48Q 879925 , 1893170

 • หมู่บ้าน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (สสอ) ปีงบประมาณ 2557

  บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เคยเข้าร่วมโครงการ สสอ.แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2550 พิกัด 48Q 879925 , 1893170

 • หมู่บ้าน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (สสอ) ปีงบประมาณ 2557

  บ้านวังมน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัด ฟนองบัวลำภู เคยเข้าร่วมโครงการแล้วเมื่อปี 2556 พิกัด UTM 48Q 0229265 , 1875372 อยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

 • รายงานสรุปผลการฝึกอบรม หลักสูตร "ค่ายเยาวชนต้นน้ำ" ปีงบประมาณ 2557

  ส่วนจัดการต้นน้ำดำเนินการจัดฝึกอบรม ค่ายเยาวชนต้นน้ำ ณ หน่วยจัดการห้วยหลวง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557