ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนจัดการต้นน้ำ

 • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

 • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

 • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ 2561

 • สสอ.บ้านเพิ่ม (หมู่7) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • กิจกรรมการดำเนินงานหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง ประจำเดือน มีนาคม 2561

 • ค่ายเยาวชนต้นน้ำ ปี 2561

  เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2621 ส่วนจัดการต้นน้ำ ได้ใช้พื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวงในการจัดฝึกอบรมค่ายเยาวชนต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมเข้าร่วมจำนวน 60 คน

 • ติดตามการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม

  ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 นายทวี แก้วพวง ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ และเจ้าหน้าที่ ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินงานและเสนอแนะแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

 • ปฏิทินการทำงานของหน่วยงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

  กำหนดการดำเนินงานของส่วนจัดการต้นน้ำและหน่วยจัดการต้นน้ำในสังกัด