ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนอุทยานแห่งชาติ

  • วันที่๑๕ พ.ค. ๕๙ วน.น้ำตกคอยนาง และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.๖(หนองแสง ร่วมกับจนท.ตำรวจ สภ.หนองแสง จับกุมนายชนพล มามีคุณ ๓๖ ปี ๒/๒ ม.๔ ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และนายฉลอง หลงสวนจิต ๒๔ ปี ๗๒ ม.๑๐ ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี พร้อมตรวจยึดไม้พะยูง

  • น้ำตกธารงาม

  • วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา อช.นายูง-น้ำโสมและ สถานีควบคุมไฟป่านายูง-น้ำโสมจัดนิทรรศการและสถานีควบคุมไฟป่าได้แจกจ่ายกล้าไม้ให้กับผู้ที่สนใจ

  • วันที่ 9 มิ.ย.2558 สบอ.10(อุดรธานี) อุทยานแห่งชาติภูพานร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26จังหวัดสกลนครจัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์"เยาวชนไทยหัวใจสีเขียว" นักเรียนจำนวน120คน

    วันที่ 9 มิ.ย.2558 สบอ.10(อุดรธานี) อุทยานแห่งชาติภูพานร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26จังหวัดสกลนครจัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์"เยาวชนไทยหัวใจสีเขียว" นักเรียนจำนวน120คน

  • วันที่ 4 มิ.ย. 58 อช.ภูผายล ร่วมพีธีเปิดยุทธการผนึกกำลังป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (การตัดต้นยางพารา)

  • วันที่ 4 มิ.ย.58 สบอ.10 (อุดรธานี) โดย อช.ภูพาน ร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์

  • วันที่ 27 พ.ค. 58 จนท.อช.ภูผายล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองร้อย ตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูป

  • วันที่ 25 พ.ค. 58 ราย จนท.อช.ภูผายล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองร้อย ตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูป