ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

 • ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

 • ตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า

  จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ชุดที่ 1 จนท.ด่านตตรวจสัตว์ป่าหนองคาย จนท. ตชด. 2441 ฐาน บ้านเปงจาน จนท.กอ.รมน. จังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันตรวจการลักลอบค้า ลักลอบนำเข้าสัตว์ป่า พบการกระผิดจำนวน 1 ราย

 • ตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า

  วันที่ 9 และ 10 ส. ค. 61 จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ชุดที่ 1 จนท.สายตรวจปราบปรามฯ ส่วนอนุรักและป้องกันทรัพยากร และ จนท.วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ร่วมกันตรวจปราบปราม พบการกระทำผิด จำนวน 3 คดี

 • โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ๑๔ มกราคม ประจำปี ๒๕๖๑

  ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี) คณะครู อาจารย์ นักเรียน และผู้นำชุมชน เข้าร่วม

 • โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร วันที่ 14 มกราคม 2556

 • โครงการ "รสทป. ร้อยดวงใจถวายความจงรักภักดี แม่ของแผ่นดิน 80 พรรษามหาราชินี" กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

 • โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 3

  ระหว่างวันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2555 จำนวน 68 คน ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

 • โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 2

  ระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2555 จำนวน 77 คน ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร