ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

  • โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 2

    ระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2555 จำนวน 77 คน ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

  • โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 1

    ระหว่างวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2555 จำนวน 85 คน ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร