ข่าวสารทั้งหมดจากศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร

 • ศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร เตรียมอุปกรณ์ และทดสอบระบบการประชุมทางไกลฯ ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมอุทยานฯครั้งที่ 4/2563 วันที่ 1 ก.ย. 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

  ศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร เตรียมอุปกรณ์ และทดสอบระบบการประชุมทางไกลฯ ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมอุทยานฯครั้งที่ 4/2563 วันที่ 1 ก.ย. 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 • วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 4/2563 โดยประชุมทางไกล (VDO Conference)

 • วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยนายปัญญา โคตรแสนลี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายวรวิทย์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนายพิเชษฐ์ สุขสบาย

 • วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

  วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 • วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดเครื่องแบบพิเศษกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพ

  วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 • วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ แล

  วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 • วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

  วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ และเจ้า

  วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช