ข่าวสารทั้งหมดจากศูนย์ภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร

  • วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ศรีสำราญ ผอ.ส่วนอำนวยการ นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกา

    วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ศรีสำราญ ผอ.ส่วนอำนวยการ นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟ

  • วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ศรีสำราญ ผอ.ส่วนอำนายการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

    วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ศรีสำราญ ผอ.ส่วนอำนายการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม