ข่าวสารทั้งหมดจากศูนย์ปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • นายสรไกร จันทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30

  • การดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี)

  • ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำ ดูแล แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานส่วน/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัด สบอ.10(อุดรธานี) ให้เป็นปัจจุบัน

  • ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมนาการใช้ระบบบริการแผนที่เพื่อสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย

  • นายสรไกร จันทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิสารสนเทศขั้นต้น รุ่นที่ 5

  • ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไปศึกษาดูงานการพัฒนาระบบเครือข่ายงานสารสนเทศ

  • แจ้งเปลี่ยนชื่อเวปไซต์อย่างเป็นทางการ

    แจ้งเปลี่ยนชื่อเวปไซต์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อย่างเป็นทางการ

  • ท่านสามารถเข้าเวปไซต์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (จังหวัดอุดรธานี) ได้อีกช่องทาง