ข่าวสารทั้งหมดจากส่วนอำนวยการ

  • ขอความร่วมมือให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2

  • ขอความร่วมมือข้าราชการกรอกแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ GES Survey Online ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556