• การขอทบทวนและยกเลิกมติคณรัฐมนตรีเกี่ยวกับพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1

  26 มีนาคม 2563 | ส่วนจัดการต้นน้ำ | โพสโดย จัดการต้นน้ำ

     

  DOWNLOAD
 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า

  26 มีนาคม 2563 | ส่วนจัดการต้นน้ำ | โพสโดย จัดการต้นน้ำ

     

  DOWNLOAD
 • ส่งสำเนาหนังสือส่วนจัดการต้นน้ำ ที่ ทส 0920.8/90 ลว. 17 มี.ค. 2563

  18 มีนาคม 2563 | ส่วนจัดการต้นน้ำ | โพสโดย จัดการต้นน้ำ

     

  DOWNLOAD
 • คำสั่ง สบอ. 10 (อุดรธานี) ที่ 106/2563 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2563

  24 กุมภาพันธ์ 2563 | ส่วนจัดการต้นน้ำ | โพสโดย จัดการต้นน้ำ

     

  DOWNLOAD
 • จัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภับแล้ง ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  20 มกราคม 2563 | ส่วนจัดการต้นน้ำ | โพสโดย จัดการต้นน้ำ

     

  DOWNLOAD
 • จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ของหน่วยงาน ทส

  15 มกราคม 2563 | ส่วนจัดการต้นน้ำ | โพสโดย จัดการต้นน้ำ

     

  DOWNLOAD