เบอร์ติดต่อ

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานควบคุมไฟป่า  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
ที่ หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน ที่อยู่ มือถือ
1
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
นายพิน  สุขหลอ
79 ถ.ศรีสุข อ.เมือง
08-1954-3473
 
 
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
จ.อุดรธานี
 
2
สถานีควบคุมไฟป่าอุดรธานี
นายมานพ  เพ็งพูน
ต.โนนหวาย
08-1729-1223
 
 
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
อ.หนองวัวซอ
 
 
 
 
จ.อุดรธานี
 
3
สถานีควบคุมไฟป่านายูง - น้ำโสม
นายทองสุข  กันยาทอง
ต.นายูง อ.นายูง
08-1975-9036
 
 
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
จ.อุดรธานี
 
4
สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ลุ่มน้ำทอน
นายณรงค์  ภักดิ์สรสิทธิ์
ต.คำด้วง อ.บ้านผือ
08-6223-3020
 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
จ.อุดรธานี
 
 
จ.อุดรธานี
 
 
 
5
สถานีควบคุมไฟป่าหนองคาย
นายปฐมพร  สมจิตต์
ต.ผาตั้ง อ.สังคม
08-1380-1693
 
 
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
จ.หนองคาย
 
6
สถานีควบคุมไฟป่าภูวัว - ภูสิงห์
นายจิตรกร  อุปพงษ์
ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า
08-7947-1447
 
 
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
จ.หนองคาย
08-0317-7172
7
สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ลุ่มน้ำทอน
นายสมเกียรติ  จันทร์ตรี
ต.ด่านศรีสุข
08-4740-9941
 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
อ.โพธิ์ตาก
 
 
จ.หนองคาย
 
จ.หนองคาย
 
8
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร
นายเริงฤทธิ์  คำวันดี
บ้านนาคำ ต.ห้วยยาง
08-1380-2507
 
 
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
อ.เมือง จ.สกลนคร
 
9
สถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร
นายสุชาติ  ศิริ
บ้านนาคำ ต.ห้วยยาง
08-1768-4711
 
 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
อ.เมือง จ.สกลนคร
 
10
สถานีควบคุมไฟป่าภูพาน
นายจันทร์  ทาจันทร์
ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน
08-5007-6384
 
 
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
จ.สกลนคร
 
11
สถานีควบคุมไฟป่านครพนม
นายแก่น  สาชนะ
ต.กุรุคุ อ.เมือง
08-7222-7092
 
 
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
จ.นครพนม
 
12
สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่โครงการ
นายศิริวัฒน์  ศรีสาผา
ต.กุรุคุ อ.เมือง
08-9277-3775
 
บ้านเล็กในป่าใหญ่  จ.นครพนม
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
จ.นครพนม
 
13
สถานีควบคุมไฟป่าหนองบัวลำภู
นายวิรัช  หิรัญพฤกษ์
ต.โนนทัน อ.เมือง
08-3349-2142
 
 
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
จ.หนองบัวลำภู
 
14
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
นายเกรียงไกร  แก้วอุดม
79 ถ.ศรีสุข อ.เมือง
08-2119-0128
 
 
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
จ.อุดรธานี
08-2850-2869
15
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
นายวิเชียร  ศรไพบูลย์
79 ถ.ศรีสุข อ.เมือง
08-5645-9685
 
 
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
จ.อุดรธานี
 
16
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
นายสมศักดิ์  จันดาวาปี
79 ถ.ศรีสุข อ.เมือง
08-9841-8448
 
 
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
จ.อุดรธานี
 
17
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
นางสาวดวงจันทร์  แสนคำ
79 ถ.ศรีสุข อ.เมือง
08-7717-5253
 
 
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
จ.อุดรธานี
 

 

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

  • โครงการรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ 2559

    ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้มีการจัดนิทรรศการ การแสดงของเยาวชน นักเรียน บนเวที การแข่งขันตอบปัญหาด้านการอนุรักษ์ทและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี