พื้นที่รับผิดชอบ

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)  รับผิดชอบงาน
จัดการไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ  รวม  6  จังหวัด  ประกอบด้วย  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม  จังหวัดหนองบัวลำภู  และจังหวัดบึงกาฬ  ดูแลพื้นที่อนุรักษ์
เป้าหมายหลักตามแผนการปฏิบัติงานในเขตอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  และ
ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี  เนื้อที่รวม  1,562,500  ไร่

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

  • โครงการรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ 2559

    ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้มีการจัดนิทรรศการ การแสดงของเยาวชน นักเรียน บนเวที การแข่งขันตอบปัญหาด้านการอนุรักษ์ทและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี