ประวัติความเป็นมา

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช  จัดตั้ง
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารของกรมป่าไม้ที่สำคัญ 2 ฉบับ ซึ่งได้แก่ พระราชปรับปรุง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545

 

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

  • โครงการรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ 2559

    ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้มีการจัดนิทรรศการ การแสดงของเยาวชน นักเรียน บนเวที การแข่งขันตอบปัญหาด้านการอนุรักษ์ทและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี