ข่าวสารทั้งหมดจาก

  ไม่มีข้อมูล

ข่าวสารล่าสุดจากส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

 • ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

 • ตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า

  จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ชุดที่ 1 จนท.ด่านตตรวจสัตว์ป่าหนองคาย จนท. ตชด. 2441 ฐาน บ้านเปงจาน จนท.กอ.รมน. จังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันตรวจการลักลอบค้า ลักลอบนำเข้าสัตว์ป่า พบการกระผิดจำนวน 1 ราย

 • ตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า

  วันที่ 9 และ 10 ส. ค. 61 จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ชุดที่ 1 จนท.สายตรวจปราบปรามฯ ส่วนอนุรักและป้องกันทรัพยากร และ จนท.วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ร่วมกันตรวจปราบปราม พบการกระทำผิด จำนวน 3 คดี

 • โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ๑๔ มกราคม ประจำปี ๒๕๖๑

  ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี) คณะครู อาจารย์ นักเรียน และผู้นำชุมชน เข้าร่วม

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี