ข่าวสารทั้งหมดจาก

  • 1

    1

ข่าวสารล่าสุดจากศูนย์ปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • นายสรไกร จันทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30

  • การดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี)

  • ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำ ดูแล แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานส่วน/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัด สบอ.10(อุดรธานี) ให้เป็นปัจจุบัน

  • ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมนาการใช้ระบบบริการแผนที่เพื่อสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย

เข้าดูทั้งหมด

ข่าวสารอื่นๆจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี