ข่าวสารล่าสุดจากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

เข้าดูทั้งหมด

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมล่าสุด

เข้าดูทั้งหมด
 • ร่วมสร้างฝายประชารัฐ

 • ร่วมงาน "เดิน-วิ่ง เพื่อผู้พิทักษ์ป่า" 2561

 • ช่วยเหลือช้างป่าบาดเจ็บ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูวัว

 • งานวันคุ้มครองสัตว์ป่า 2560

กระทู้ล่าสุดจากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

เข้าดูทั้งหมด
 • แนวทางการปฏิบัติงานของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดบึกาฬ แบบผสมผสานสำหรับงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ปีงบประมาณพ.ศ. 2557-2560

  แนวทางแบบผสมผสาน
  1.การลาดตระเวนเก็บข้อมูลด้านสัตว์ป่า เกี่ยวกับชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนก นกอพยพย้ายถิ่น ทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อฝึกทบทวนการจำแนกชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนกให้ชำนาญ เพื่อเป็นฐานสำหรับงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า การสร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติ การนำดูนกในธรรมชาติ
  2. การลาดตระเวนเฝ้าระวังถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า
  2.1แหล่งสร้างรัง- วางไข่
  2.2 แหล่งหาอาหาร
  2.3 แหล่งหลบภัย
  2.4 แหล่งสำหรับการเรียนรู้ทางธรรมชาติด้านสัตว์ป่า

 • สัตว์ป่าคุ้มครอง ท่ีมีสถานภาพการถูกคุกคาม คือ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ VULNERABLE

  นอกจากช้าง ท่ีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ท่ีมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ENDANGERED ยังมีสัตว์ป่าคุ้มครองท่ีน่าสนใจในการนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า งานสร้างจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ(ป่าต้นน้ำลำธาร) คือ ตะกอง หรือ ลั้ง [ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่า " กระท่าง " เพราะ
  1.ชอบอาศัยใกล้แนวลำธารท่ีมีน้ำไหลตลอดเวลา มีป่าไม้ขึ้นอยู่สองข้างของลำธารท่ีสมบูรณ์
  2.ต้องอาศัยแนวทรายชายฝั่งใกล้ลำธารเป็นท่ีสร้างรังวางไข่

 • งานต่อเนื่องจากปีงบประมาณพ.ศ. 2556 -2559

  ตามแนวทางท่ี 2 การสร้างจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ
  2.1 ความสำคัญของแนวพงหญ้าริมน้ำ
  2.2 ความสำคัญของเหยี่ยวผู้ล่า และ นกในกลุ่มนกเค้า - นกแสก
  2.3 ความสำคัญของระบบนิเวศท่ีพบในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
  2.4 การลาดตระเวนติดตามสถานภาพการพบเห็นตัวสัตว์ป่าคุ้มครองท่ีกำหนดให้ดำเนินการติดตาม
  2.3 การลาดตระเวนเฝ้าระวังแหล่งสร้างรัง - วางไข่ ของนกน้ำประจำถิ่น / การลาดตระเวนติดตามปริมาณของประชากรนกประจำถิ่น (เฉพาะนกอีโก้ง / เป็ดผีเล็ก / เป็ดคับแค ต้องดำเนินการร่วมกับโรงเรียนบ้านดนนยางคำ บ้านโนนยางคำ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 • การติดตามสถานภาพการพบเห็นชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนกท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ได้ลาดตระเวนเก็บข้อมูลด้านสัตว์ป่า เกี่ยวกับชนืดสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนก กลุ่มนกอพยพย้ายถิ่น พบสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนก กลุ่มนกอพยพย้ายถิ่นในขอบเขตการจัดการเขตฯบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 56 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 90 ของชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนก นกอพยพย้ายถิ่นท่ีอพยพย้ายถิ่นมาทุกปี 62 ชนิด นายบรรพต ธุวานนท์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ผู้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตามผลการดำเนินงานในส่วนของเขตฯบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ