เกี่ยวกับสำนัก

     อำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
 
          1) จัดทำแผนบริหารจัดการในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานหลักและ นโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
          2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในลักษณะงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร งานจัดการไฟป่างานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
          3) สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัย เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
          4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย          
 
          ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่่ 221/2548 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดหน่วยราชการและความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ดังนี้
 
(1) ส่วนอำนวยการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
     2. ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักฯ
     3. ดำเนินงานด้านบุคคลของสำนักฯ
     4. ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ยานพาหนะและครุภัณฑ์ของสำนักฯ
     5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนงานติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักฯ
     6. ควบคุมวิทยุสื่อสาร งานสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ของสำนักฯ
 
(2) ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
     2. ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง
     3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 
(3) ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. กำหนดแผนปฏิบัติการ กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการควบคุมไฟป่า
     2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการและเทคนิคด้านการจัดการและควบคุมไฟป่า
     3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
     4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
(4) ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
     ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 952/2548 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูการปลูกป่าการจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ การผลิตกล้าไม้และปลูกป่า
     2. ปฏิบัติงานตามแผนงานด้านการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้การผลิตกล้าไม้ และการปลูกป่า
     3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูการปลูกป่า ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
     4. กำหนดแผนปฏิบัติการ กำกับ ดูแล ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการพัฒนาและจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินป่าไม้ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     5. ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
     6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาและจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
     7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
     8. ควบคุม กำกับ ดูแล และปฏิบัติการตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ในพื้นที่ควบคุมรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
     9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(5) ส่วนอุทยานแห่งชาติ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. กำหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
     2. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(6) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. กำหนดแผนปฏิบัติการและประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่าระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
     2. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และสถานีพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(7) ส่วนจัดการต้นน้ำ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. กำหนดแผนปฏิบัติงานและประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการต้นน้ำระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควบคุม
     2. ติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของหน่วยจัดการต้นน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(8) ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
     1. กำกับ ดูแล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในความรับผิดชอบ จำนวน 14 โครงการ
     2. มีหน้าที่รับสนองพระราชดำริ ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ในพื้นที่รับผิดของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และประสานกรมป่าไม้ หรือประสานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) เพื่อของบประมาณมาดำเนินงานสนองพระราชดำริต่อไป
     3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(9) กลุ่มงานวิชาการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิชาการและการจัดการทางด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้และระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ รวมทั้งวิทยาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
     2. สนับสนุน ประสาน และส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานี หรือแหล่งทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
     3. การเผยแพร่กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
     นอกจากนี้ยังมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยตรง คือ
     4. กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ
     5. ด้านการสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืช ในการตรวจปราบปราม และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพันธุ์พืช
     6. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในการวางแปลงตัวอย่างเพื่อสำรวจทรัพยากรป่าไม้ และติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อประเมินสถานภาพและศักยภาพของทรัพยากรป่าไม้
     7. กิจกรรมโครงการเรดด์พลัส สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลโครงการฯ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกลไกเรดด์พลัส
     8. กำกับดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช และกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา จำนวน 6 หน่วยงาน
 
(10) กลุ่มงานกฎหมาย
     ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 952/2548 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยกำหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป่าไม้
     2. ดำเนินการพิจารณา วินิจฉัย ตอบปัญหาข้อกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
     3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง และทางอาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
     4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(11) ศูนย์เตือนภัยพิบัติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
     ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 883/2555 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยกำหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. เป็นหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ให้เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นรูปธรรม รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ
     2. เป็นหน่วยงานในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งเตือนสถานการณ์ไปยังหน่วยงานภาคสนาม เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่ในภาพรวมประชาสัมพันธ์ข้อมูล และการเตือนภัยเบื้องต้นในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือเกิดภัยพิบัติไปสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง การเตือนภัย การเตรียมพร้อมการอพยพหนีภัยพิบัติ และ/หรือการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน กรณีเกิดภัยพิบัติ
 
(12) ศูนย์บริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 ระยะที่ 2 ปี2556 – 2560 ที่ 10 (อุดรธานี) (ศูนย์บริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ ที่ 10 (อุดรธานี))
     ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 382/2556 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 796/2556 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยกำหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. ดำเนินงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 ระยะที่ 2 ปี 2556 – 2560 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
     2. เป็นหน่วยงานอำนวยการด้านแผนงาน งบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงาน สถิติข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการปลูกป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 ระยะที่ 2 ปี 2556 – 2560 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
     3. เป็นหน่วยงานประสานงาน สนับสนุนหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร