วันที่ 26 ก.พ. 62 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.10 (อุดรธานี) นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมมอบเงินอุดหนุน โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

28 กุมภาพันธ์ 2019

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายธนโรจน์  โพธิสาโร พร้อมด้วยนายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้จัดการฝ่ายภาคสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ พัฒนาการอำเภอโนนสัง นายกอบต.ตำบลโคกม่วง สจ.อำเภอโนนสัง ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากทางโครงการฯ ร่วมมอบเงินอุดหนุน ตามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา บ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู   


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557