โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และในวันเดียวกัน นายธนโรจน์ โพธิสาโร ตรวจเยี่ยมโครงการฯ

25 กุมภาพันธ์ 2019

วันที่ 16กพ.62โครงการฯ ได้ร่วมพิธีเปิดกองอำนวยการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์จังหวัดสกลนคร โดยมี ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ผอ.ส่วนอำนวยการ และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในท้องที่จังหวัดสกลนครเข้าร่วมเป็นเกียรติ โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เป็นประธานในพิธี

วันที่17กพ.62 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.10ได้ออกมาตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแนวทางในการทำงานที่โครงการฯโดยมีผอ.ส่วนอำนวยการร่วมติดตามการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พร้อมนี้ได้ลงนามถวายพระพรไว้เป็นการล่วงหน้า

ด้วย นายอดินันต์. ปุริโส. หัวหน้าโครงการฯรายงาน

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557